Algemene criteria subsidiëring welzijnsprojecten

Hulp voor Helden – stichting KPPR wil graag zinvolle welzijnsprojecten van derden financieel mogelijk maken. Omdat de stichting geen vermogensfonds is en geen grote reserves heeft, zijn we zowel voor activiteiten die wij zelf uitvoeren als voor subsidies die we verlenen, afhankelijk van giften van particuliere donateurs, vermogensfondsen, bedrijven en kerken.

Mede met het oog op beleidsontwikkeling en verantwoording (CBF toetsing) hanteren we de hiernavolgende criteria, waaraan subsidieaanvragen, activiteiten en de verantwoording daarover moeten voldoen. Deze criteria zijn direct verbonden met onze missie:

“Hulp voor Helden bevordert het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. Via verschillende projecten geven we hen aandacht, erkenning en steun.”

Voor onderstreepte woorden geldt de begrippenlijst aan het eind van deze pagina.

Criterium 1 – Aard van de activiteiten

Hulp voor Helden steunt activiteiten gericht op het verbeteren van het psychosociaal en geestelijk welzijn van militairen, veteranen en van hun thuisfront (partner en kinderen) en gericht op het bevorderen van hun levensmotivatie. In het bijzonder richten we ons op het welzijn van uitgezonden militairen en op dat van veteranen die mede ten gevolge van hun uitzending mentale schade hebben opgelopen en op het welzijn van hun beider thuisfront.

De activiteiten kenmerken zich door:

  • een aantoonbaar en bestendig positief effect op het welzijn van de doelgroepen;
  • het betreft geen instandhoudingsubsidies of vergoeding van exploitatiekosten;
  • ze zijn niet gericht op het taakgebied van Defensie;
  • het zijn geen projecten die tot de verantwoordelijkheid van Defensie als werkgever of als primair verantwoordelijke partij (t.g.v. veteranenwet) behoren.

Criterium 2 – Aanvragende organisatie

Hulp voor Helden beperkt haar financiële ondersteuning tot gecoördineerde activiteiten (projecten of programma’s) die zij in eigen beheer uitvoert of die worden uitgevoerd door rechtspersonen met als kenmerken:

  • non-profit organisaties, bij voorkeur met een ANBI registratie, die aantoonbare ervaring in het werkgebied hebben;
  • die geen aanspraak maken op structurele financiële ondersteuning van de overheid of van andere organisaties in de publieke sector;
  • die de betreffende activiteit(en) niet uitbesteden aan derden, maar deze zelf uitvoeren en daarvoor eindverantwoordelijkheid dragen. 

Criterium 3 – Doeltreffendheid

De geplande activiteiten moeten potentieel doeltreffend zijn, d.w.z. zij moeten voldoende substantiële en structurele verbeteringen van het welzijn van de doelgroep bewerkstelligen.

De beschrijving en uitvoering ervan moeten verantwoord worden in termen van het beoogde en het gerealiseerde resultaat en de beoogde en gerealiseerde impact.

Het resultaat en de impact moeten meetbaarsignificantevident en bestendig zijn.

Criterium 4 – Subsidiecategorieën

Afhankelijk van de omvang van het project of programma hanteren wij de volgende subsidie categorieën. De subsidiecategorie bepaalt o.a. de aanvraagtermijn (criterium 5), de rapportagebehoefte (criterium 6) en de maximaal toe te kennen subsidiebedragen:

  1. Klein: tot € 3.000; eenmalig
  2. Middelgroot: € 3.000 - € 10.000; eenmalig
  3. Groot: € 10.000 - € 50.000; per jaar, eventueel meerdere jaren

Criterium 5 – Subsidieaanvraag en tijdspad

Elke subsidieaanvraag moet dusdanig onderbouwd zijn dat Hulp voor Helden de hierboven genoemde criteria eenvoudig kan toetsen. Documentatie moet tenminste bestaan uit:

  • Een heldere projectbeschrijving, met informatie over: de doelgroep en haar probleem of behoefte, de beoogde activiteiten, het beoogde resultaat en de beoogde impact, het plan en de planning en een projectbegroting.
  • Het begin en eindpunt van een project of programma moeten duidelijk vastgesteld zijn.
  • Informatie over de aanvragende organisatie: kopie ANBI beschikking, actueel beleidsplan, recent jaarverslag, organisatiewerkplan en begroting voor het lopend jaar.

De geplande start van de activiteit waarvoor steun wordt gevraagd, moet tenminste enkele weken na de datum liggen waarop het bestuur van Hulp voor Helden besluit over de subsidie. Daarbij moet rekening gehouden worden met de volgende beoordelingstermijnen:

  • Voor aanvragen in de categorie ‘Klein’: 3 maanden
  • Voor aanvragen in de categorie ‘Middelgroot’: 4 maanden
  • Voor aanvragen in de categorie ‘Groot’: 6 maanden

Subsidieaanvragen dienen (schriftelijk) ingediend te worden, in een gangbaar digitaal bestandsformaat en per e-mail gericht aan Hulp voor Helden. Het verdient aanbeveling contact op te nemen met ons bureau voor u de aanvraag gaat opstellen.

Criterium 6 – Rapportage

Hulp voor Helden vereist rapportage m.b.t. de voortgang, resultaten en impact van activiteiten die zij subsidieert. De frequentie en omvang/diepgang van de vereiste rapportage is afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit(en) en wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

Criterium 7 – Cofinanciering

Hulp voor Helden steunt bij voorkeur in situaties waarin geen andere financieringsbronnen beschikbaar zijn. Bij uitzondering overwegen we om projecten of programma’s te steunen die ook door andere partijen worden gefinancierd.

Als er sprake is van meerdere financiers kunnen we contact met hen opnemen om te beoordelen hoe de verhoudingen zijn waarin elk van de financiers deelneemt, of er eventueel verschillen zijn in belangen en/of in visie op het project of programma, of er potentiele conflicten zijn m.b.t. verantwoordelijkheden of t.a.v. fondsenwerving, enz.

Wanneer wij een specifiek deel van een project financieren, moet de omvang van onze bijdrage in verhouding staan tot de waarde van dat onderdeel en tot de invloed die wij hebben op de kwaliteit van de uitvoering (in relatie tot de invloed van andere financiers).

Begrippenlijst

De volgende begrippen hebben in dit memo een eenduidige betekenis.

Bestendig = van duurzame aard, kunnen verval/terugval weerstaan;

Evident = onmiskenbaar, onbestrijdbaar, onomstotelijk;

Impact = de uitwerking van een activiteit op de doelgroep;

Resultaat = ‘output’: dat wat aantoonbaar uitgevoerd/bewerkstelligd is;

Significant = ‘belangrijk’, niet op toeval berustend.

Sluiten